Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 25 (april 2022)

In deze Nieuwsbrief treft U de uitnodiging aan voor de Jaarvergadering en blikken we vooruit op de geplande activiteiten van de komende weken.

Alle avonden vinden weer plaats in de vertrouwde omgeving van de aula van het Helicon VMBO in Kesteren, deze school heet nu Yuverta College.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het bestuur van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

                Jaarvergadering van onze afdeling

                    in het Yuverta College Kesteren

                 op dinsdag 12 april om 19.30 uur

 

 

 

 

Omdat het bestuur het belangrijk vinden te weten wat er in onze afdeling leeft, worden alle leden hartelijk uitgenodigd aan deze jaarvergadering, die om ongeveer 20.00 uur zal zijn afgelopen, deel te nemen.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 14 september 2021*)
  4. Jaarverslag secretaris *)
  5. Financieel verslag van de penningmeester *)
  6. Verslag van de kascommissie en vaststelling rekening 2020
  7. Verkiezing en benoeming nieuw lid kascommissie
  8. Bestuursverkiezing
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De met *) gemerkte stukken zijn voor de leden beschikbaar bij de ingang van de school.

Leden die de stukken eerder willen ontvangen kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris.

Bij punt 7

Omdat mevr. Lenie van den Berg reglementair aftredend is moet er een nieuw lid worden benoemd voor de kascommissie.

Bij punt 8

Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. Onze penningmeester Els van Baren-Kets heeft aangegeven te willen stoppen. In haar plaat stelt het bestuur voor Rita Nap. Ook Heidi Hommersom neemt afscheid, voor haar vervanging is nog geen kandidaat gevonden.

Tegenkandidaten en kandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris. Deze aanmelding moet vergezeld gaan van een lijst van 10 aanbevelingen van onze leden.

Kascommissie

Zoals U in de agenda kunt zien wordt er onder meer aandacht gevraagd voor het financiële verslag van de penningmeester. Ter controle is een kascommissie benoemd die de boekhouding controleert en ieder jaar treedt een lid van de kascommissie af. Mocht u bereid zijn om van deze commissie deel uit te maken, dan kunt u zich tijdens de Jaarvergadering hiervoor opgeven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lezing over Eetbare Rozen

In aansluiting op de Jaarvergadering is er weer een boeiende lezing. Ditmaal zal Willianne Sluiter deze lezing verzorgen. U hebt vast wel eens gehoord van eetbare bloemen en misschien heeft u ze zelfs in uw tuin staan. In deze lezing maakt U kennis met eetbare rozensoorten, deze soorten worden biologisch gekweekt door Willianne Sluiter uit Opheusden. Ter inspiratie neemt Willianne planten en rozenproducten mee om te laten zien en te laten proeven!

De volgende lezingen zijn gepland op 13 september, 11 oktober en 8 november, informatie daarover volgt in de volgende Nieuwsbrieven,

 

Bloemschikken op 19 april

De volgende workshop Bloemschikken op 19 april wordt verzorgd door Gerhard Kipp van “Het Decoratief” in Kesteren. We gaan een Koningsdag-arrangement maken en we beginnen om 19.45 uur. De kosten voor leden bedragen € 22,50. Er is nog een beperkt aantal plaatsen, opgave per mail bij Heidi Hommersom: hommersom.echteld(at)kpnplanet.nl.

De volgende workshops Bloemschikken zijn gepland op 12 juli en 22 november.

 

Voorjaarsexcursie op 30 april

De voorjaarsexcursie brengt ons naar De tuinen van Demen, we brengen namelijk een bezoek aan Martje van den Bosch. Zij is voor onze afdeling Midden-Betuwe geen onbekende want in 2013 en 2016 heeft ze al eens een lezing mogen verzorgen.

Zij heeft in haar tuin 18.000 bloembollen geplant. Daarnaast werden er 83 verschillende soorten roze narcissen in de grond gestopt. Ieder deel van de tuin krijgt zijn eigen kleurencombinatie. Het belooft dit voorjaar een waar kleurenspektakel te worden. Kijk ook eens op info@detuinenindemen.nl.

Iedereen die deze bloemenpracht met eigen ogen wil aanschouwen is van harte welkom!

We worden verwacht op zaterdag 30 april om 10.00 uur en we reizen met eigen vervoer.

Het adres is: Kleine Poelstraat 13, 5354 KD Demen (in de buurt van Ravenstein), tel. 0486 413 442.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en er zijn prima sanitaire voorzieningen.

Opgave vóór 28 april bij Teus Eerbeek, tel. 0344 643386 of mail naar teusengose(at)hotmail.com.

De kosten bedragen € 6,00 per persoon, inclusief koffie of thee, bij aankomst aan Teus te voldoen.

 

Open Tuindagen

De landelijke Open-Tuindagen worden dit jaar gehouden op zaterdag 18 en zondag19 juni. In de volgende Nieuwsbrief leest U of onze afdeling weer deelneemt en welke tuinen te bezichtigen zijn.

 

Grote excursie op 2 juli

Onze grote excursie is dit jaar een dagtocht naar de Floriade 2022 op zaterdag 2 juli.

Prijsindicatie € 60,00 inclusief gezamenlijke maaltijd. In Nieuwsbrief 26 volgt uitgebreide informatie.

 

Tenslotte

Het bestuur is verheugd dat veel van de geplande activiteiten weer kunnen doorgaan. Omdat eerder wegens de corona-onzekerheid is besloten voor het jaar 2022 geen Jaarprogramma te laten drukken doen wij ons best U met onze Nieuwsbrieven op de hoogte te houden.

Nieuwsbrief 26 mag U ongeveer op 10 juni tegemoetzien. Inmiddels wij u voor de komende periode een goede gezondheid en veel tuingenot toe!

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.