Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 23 (september 2021)

De laatste Nieuwsbrieven werden overheerst door coronaproblemen en het niet doorgaan van de geplande activiteiten. Het bestuur is daarom verheugd na het afzwakken van de maatregelen te kunnen melden dat allerlei zaken weer kunnen worden opgestart. Zo worden er in dit kalenderjaar georganiseerd:

 • De Jaarvergadering
 • Twee lezingen
 • De Tuinkeuringsavond
 • Twee Bloemschikavonden
 • Najaar-excursie

Alle avonden vinden weer plaats in de vertrouwde omgeving van de aula van het Helicon VMBO Kesteren, deze school heet nu Yuverta College.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Het bestuur van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

          Jaarvergadering van onze afdeling

          in het Yuverta College Kesteren

          op dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur

 

 

 

 

Omdat wij het belangrijk vinden te weten wat er in onze afdeling leeft, worden alle leden hartelijk uitgenodigd aan deze jaarvergadering, die om ongeveer 20.00 uur zal zijn afgelopen, deel te nemen.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 10 maart 2020 *)
 4. Jaarverslag secretaris *)
 5. Financieel verslag van de penningmeester *)
 6. Verslag van de kascommissie en vaststelling rekening 2020
 7. Verkiezing en benoeming nieuw lid kascommissie **)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

*) Betreffende stukken zijn voor de leden beschikbaar bij de ingang van de school.

Leden die de stukken eerder willen ontvangen kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris.

**) Zoals U in de agenda kunt zien wordt er onder meer aandacht gevraagd voor het financiële verslag van de penningmeester. Ter controle is een kascommissie benoemd die de boekhouding controleert.

Ieder jaar treedt er reglementair een lid van de kascommissie af, dit jaar mevr. Rita Nap, en moet er dus een nieuw lid worden benoemd. Mocht u bereid zijn om van deze commissie deel uit te maken, dan kunt u zich tijdens de Jaarvergadering hiervoor opgeven.

 

Bestuur compleet

Binnen het bestuur zijn er op dit moment geen vacatures en er is niemand aftredend. Een bestuursverkiezing maakt daarom ook dit jaar geen deel uit van de agenda van de Jaarvergadering.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Lezing Australië op 14 september

In aansluiting op de Jaarvergadering is er weer een boeiende lezing. Frans van Bussel zal deze lezing over een aansprekend onderwerp: Australië, een vogel- en bloemenparadijs (die eerder gepland stond op 13 oktober 2020) verzorgen.

 

Lezing op 16 november

Deze lezing (die eerder gepland stond op 10 november 2020) wordt verzorgd door Marieke Nolsen, voor onze afdeling een bekende die in 2019 enthousiast vertelde over de bloementuin van Landgoed den Treek. Deze keer belicht zij de Engelse Pluktuin.

 

Najaar-excursie op 16 oktober

De in 2020 geplande najaar-excursie kan nu alsnog doorgaan. We gaan naar Mabo Boomkwekerijen in Randwijk, waar Herman Maurits ons in een rondleiding o.a. zal vertellen welke bomen garant staan voor prachtige herfstkleuren.

Op zaterdag 16 oktober gaan we met eigen vervoer naar Randwijk en worden om 10.00 uur ontvangen met koffie of thee. Deze rondleiding duurt tot 12.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Het adres van Mabo Boomkwekerijen is: Achterstraat 12, 6668 AA Randwijk, tel. 0488 491271.

Belangstellenden worden verzocht zich voor deze excursie op te geven bij Teus Eerbeek, tel. 0344 643386 of mail naar teusengose(at)hotmail.com.

 

Tuinkeuringsavond op 7 december

De digitale presentatie die in de plaats kwam van de geplande Tuinkeuringsavond op 8 december 2020 is door onze leden met enthousiasme ontvangen. Maar er gaat natuurlijk niets boven de gebruikelijke avond met een groot beeldscherm en een persoonlijke toelichting van Nelis van den Berg.

Dit jaar hebben zich totaal 19 deelnemers aangemeld in de categorieën: grote tuinen, kleine tuinen en buiten mededinging. De prijswinnaars worden bekend gemaakt en tenslotte is er weer de bekende verloting.

 

Bloemschikken op 28 september en 14 december

Er kunnen dit kalenderjaar nog twee bloemschikavonden worden gehouden. Op 28 september wordt de avond verzorgd door Lisette van de Kolk van “Bloem en Zo” uit Ochten en op 14 december zal de avond in het teken staan van Kerstmis. Het is zaak u tijdig aan te melden want het aantal plaatsen is beperkt.

Voor aanmelding of aanvullende informatie neemt u per e-mail (hommersom.echteld(at)kpnplanet.nl) contact op met Heidi Hommersom.

 

Bibliotheek

Jarenlang werd op de lezingen de bibliotheek verzorgd door de familie Slob. Zij hebben aangegeven te willen stoppen en het bestuur bedankt de fam. Slob hartelijk voor de trouwe inzet van de afgelopen jaren. Mechelien Woldringh is bereid gevonden deze taak over te nemen. Maak gebruik van deze service want er is een schat aan informatie beschikbaar over de meest uiteenlopende tuinonderwerpen.

 

Waardering fotograaf

Ieder jaar verschijnt er een Groei & Bloei-Jaaragenda geïllustreerd met fraaie tuinfoto’s. In de uitgave voor 2022 zijn twee foto’s opgenomen van “onze” fotograaf Jeannette den Hartog. Een mooie blijk van waardering voor haar werk.

 

Tenslotte

Het ziet er naar uit dat er weer meer contacten mogelijk zijn en het bestuur hoopt daardoor weer wat voor haar leden te kunnen betekenen. Er is niet alleen deze inhaalslag voor 2021 maar er wordt ook al nagedacht over een boeiend Jaarprogramma voor 2022.

Als afsluiting van deze Nieuwsbrief wensen wij u voor de komende periode een goede gezondheid en veel tuingenot toe!

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.