Midden-Betuwe

Nieuwsbrief 17 (maart 2020)

In deze Nieuwsbrief onder meer een kleine terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en een vooruitblik op het jaar 2020. In het Jaarprogramma 2020 dat u inmiddels heeft ontvangen staan de komende activiteiten vermeld, er wordt o.a. aandacht gevraagd voor de jaarvergadering.

Daarop vooruitlopend wil ik graag uw aandacht vragen voor de slechte bezorging van het nieuwe Jaarprogramma. Door de overname van Sandd zijn er leden die het programma niet hebben ontvangen. Meldt u in dat geval even per mail of telefoon bij de secretaris.

 

Het bestuur van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de:

Jaarvergadering van onze afdeling

In het Helicon VMBO Kesteren

Op dinsdag 10 maart 2020 0m 19.30 uur

Omdat het bestuur het belangrijk vindt om te weten wat er in de afdeling leeft, worden alle leden hartelijk uitgenodigd aan deze jaarvergadering, die om ongeveer 20.00 uur zal zijn afgelopen, deel te nemen.

 

             Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 12 februari 2019*)
  4. Jaarverslag secretaris *)
  5. Financieel verslag van de penningmeester *)
  6. Verslag van de kascommissie en vaststelling jaarrekening 2019
  7. Verkiezing en benoeming nieuw lid kascommissie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Bij punt 7:

Omdat mevr. M.M. van Wiggen reglementair aftredend is moet er een nieuw lid worden benoemd voor de kascommissie.

 

Bestuur compleet

Binnen het bestuur zijn er geen vacatures en er is niemand aftredend, dus maakt de bestuursverkiezing dit jaar geen deel uit van de jaarvergadering.

 

Kascommissie

Zoals u in de agenda kunt zien wordt er onder meer aandacht gevraagd voor het financiële verslag van de penningmeester. Ter controle is een kascommissie benoemd die de boekhouding controleert en ieder jaar treedt een lid van de kascommissie af. Mocht u het nuttig vinden om van deze commissie deel uit te maken, dan kunt u zich tijdens de jaarvergadering hiervoor opgeven.

 

De met *)gemerkte stukken zijn voor de leden beschikbaar bij de ingang van de school.

 

 

Lezing

In aansluiting op de vergadering is er weer een boeiende lezing. Ditmaal zal Gert Fortgens deze lezing verzorgen over een onderwerp dat ons allen aanspreekt: “Planten en hun naam”. Het belooft weer een boeiende avond te worden!

 

Terugblik 2019

In het afgelopen jaar werden weer zeven lezingen georganiseerd die goed werden bezocht, we mochten gemiddeld ongeveer 55 personen begroeten. Ook de andere activiteiten zoals bloemschikken, excursies en tuinkeuringen, met als afsluiting de bekende tuinkeuringsavond, waren weer een succes.

 

Bloemschikken

Ook dit jaar worden er weer vier avonden georganiseerd met vier verschillende docenten. Op 28 januari mochten we Jenny van Haarlem begroeten. De resterende data zijn 31 maart, 29 september en 15 december. De kosten per avond bedragen voor leden € 20,00 of € 22,50, niet-leden betalen € 2,50 extra. De prijzen zijn inclusief de te gebruiken materialen en koffie of thee. Het is zaak u tijdig aan te melden want het aantal plaatsen is beperkt.

Voor aanmelding of aanvullende informatie:

Heidi Hommersom, e-mail: hommersom.echteld(at)kpnplanet.nl of telefoon 0344 642260.

 

Open Tuindagen 2020

Tijdens de Open Tuindagen, dit jaar georganiseerd op 20 en 21 juni, worden in het gehele land mooie tuinen opengesteld voor bezoekers. Ook in dit lopende jaar hoopt onze afdeling weer aan deze dagen deel te nemen, maar we zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de verschillende tuineigenaren.

U hebt de mogelijkheid uw tuin open te stellen op beide of één van de genoemde dagen. Zij die hun tuin willen laten zien aan geïnteresseerde bezoekers, worden verzocht contact op te nemen met Martijn van Verseveld, Liniestraat 111, 4051 BN Ochten, telefoon: 06 52129998, e-mail: martijntuinfan(at)gmail.com. Bij voldoende deelname zullen we in Nieuwsbrief 18 aangeven welke tuinen kunnen worden bezocht.

 

Excursies

Dit jaar zijn er weer drie excursies gepland: de avond excursie, de grote excursie en de najaarsexcursie. De avondexcursie brengt ons op 4 juni bij Hendrik & Hanneke Zaayer in Kesteren waar we diverse tuinkamers en de nieuwe biodiversiteitstuin gaan bekijken. De kosten bedragen € 5,00 per persoon.

De grote excursie op 4 juli gaat richting het grensgebied Winterswijk waar we de tuinen Garten Picker, Nico Wissing en ’t Meihuus gaan bezoeken. De kosten voor leden van onze afdeling bedragen € 73,00, niet-leden betalen € 83,00.

Op 17 oktober is er een najaarsexcursie bij boomkwekerij MABO in Randwijk waar we o.a. de prachtige herfstkleuren kunnen bewonderen. De toegang is gratis.

Aanvullende informatie vindt u in ons Jaarprogramma 2020. Opgave voor deze drie excursies bij Teus Eerbeek, telefoon: 0344 643386, e-mail: teusengose(at)hotmail.com.

 

Vergeet-mij-nietjes

In de komende maanden zijn er nog verschillende boeiende avonden gepland. Op 21 april ontvangen we Willianne Sluiter met: “Eetbare rozen”, Gerard van Buiten vertelt op 8 september over “Hoe hard is Winterhard?”, Frans van Bussel komt op 13 oktober over “Vogel en bloemenparadijs Australie” vertellen en op 10 november ontmoeten we Marieke Nolsen die ons komt informeren over haar “Engelse pluktuin”.

 

Tenslotte

Het bestuur hoopt dat u de jaarvergadering zult kunnen bezoeken want ook u mening is van belang en nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Op die wijze kunt u mede de koers van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe bepalen!

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.