Midden-Betuwe
bekijk online
Nieuwsbrief #30

maart 2024

In deze Nieuwsbrief ontvangt U de uitnodiging en de agenda voor de Jaarvergadering en de lezing die daarop volgt. Ook blikken we vooruit op de geplande activiteiten van de komende maanden zoals de Tuinkeuring, de Open Tuindagen en de geplande Excursies.

 

Het bestuur van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

Jaarvergadering van onze afdeling

in het Yuverta College, Kesteren

op dinsdag 12 maart, aanvang 19.30 uur.

Omdat het bestuur het belangrijk vindt te weten wat er in onze afdeling leeft, worden alle leden van harte uitgenodigd aan deze jaarvergadering, die om ongeveer 20.00 uur zal zijn afgelopen, deel te nemen.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2023*)
  4. Jaarverslag secretaris*)
  5. Financieel verslag van de penningmeester*)
  6. Verslag van de kascommissie en vaststelling rekening 2023
  7. Verkiezing en benoeming nieuw lid kascommissie
  8. Bestuursverkiezing
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

De met *) gemerkte stukken zijn voor de leden beschikbaar bij de ingang van de school.

Leden die de stukken eerder willen ontvangen kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris.

 

Bij punt 7

Omdat mevr. Petra de Groot niet meer herkiesbaar en dus aftredend is, moet er een nieuw lid worden benoemd voor de kascommissie.

 

Bij punt 8

De al eerder ontstane vacature in het bestuur door het aftreden van Marijke van der Schuit kon helaas nog niet worden ingevuld. De bij deze functie behorende werkzaamheden hebben vooral te maken met publiciteit en het organiseren van lezingen. Verdere informatie is beschikbaar bij alle bestuursleden.

Kandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris.

Deze aanmelding moet vergezeld gaan van een lijst van 10 aanbevelingen van onze leden.

 

Kascommissie

Zoals U in de agenda kunt lezen wordt er onder meer aandacht gevraagd voor het financiële verslag van de penningmeester. Ter controle is een kascommissie benoemd die de boekhouding controleert.

Elk jaar treedt een lid van de kascommissie af. Mocht u bereid zijn om van deze commissie deel uit te maken, dan kunt u zich tijdens de Jaarvergadering hiervoor opgeven.

 


 

Lezing over wilde planten

In aansluiting op de Jaarvergadering is er weer een boeiende lezing. Ditmaal zal Jos Ketelaar de lezing verzorgen met als onderwerp: “Verborgen leven van wilde planten”.

Er wordt vaak over wilde planten gesproken, soms positief vanwege hun schoonheid en ecologische waarde, soms negatief omdat ze vaak staan op een voor ons niet wenselijke plaats.

Het belooft weer een boeiende avond te worden!

De volgende lezingen zijn gepland op 16 april, 17 september, 8 oktober en 26 november.

 

Koffie en thee

Dankzij de dames die zich daarvoor steeds weer willen inspannen, bent U tijdens iedere lezing bij binnenkomst en in de pauze verzekerd van een beker koffie of thee.

De prijs daarvan ligt al heel veel jaren vast maar we hebben besloten tot een aanpassing. Vanaf heden verhogen we de prijs naar € 2,00 (voor twee consumpties).

 

Tuinkeuring

De Tuinkeuringsavond van 10 december j.l. was weer een groot succes.

In verschillende categorieën werden 21 tuinen gekeurd en bezocht door keurmeesters en fotografen.

Van elke tuin werden prachtige beelden getoond en er werden diverse prijzen uitgereikt.

Ook dit jaar zal er weer een tuinkeuring worden georganiseerd. Als U  mee wilt doen met uw tuin nodigen wij U van harte uit zich te melden bij Nelis van den Berg, telefoon 06-23656194 of e-mail tuinkeuring@midden-betuwe.groei.nl. Voor eventuele vragen kunt U ook bij hem terecht.

 

Open Tuindagen 2024

Tijdens de Open Tuindagen, dit jaar georganiseerd op zaterdag 15 en zondag 16 juni, worden in het gehele land mooie tuinen open gesteld voor bezoekers.

Onze afdeling Midden-Betuwe hoopt ook weer aan deze dagen deel te nemen, maar dat kan alleen als de verschillende tuineigenaren daaraan willen meewerken.

U hebt de mogelijkheid uw tuin open te stellen op beide, of één van de genoemde dagen.

Leden die hun tuin willen laten zien aan geïnteresseerde bezoekers, worden verzocht daarover contact op te nemen met Martijn van Verseveld, Liniestraat 11, 4051 BN  Ochten, tel.: 06-52129998, e-mail open.tuinen@midden-betuwe.groei.nl.

Bij voldoende deelname zullen we in Nieuwsbrief 31 aangeven welke tuinen kunnen worden bezocht.

 

Excursies

Ook dit jaar zijn er weer verschillende excursies georganiseerd. We beginnen op 1 juni met een kleine excursie naar De Stek in Driel, de grote excursie op 6 juli bestaat uit een dagtocht naar Zuid-Limburg en de kleine excursie brengt ons op 7 september naar Voedselbos Zandberg in Rijswijk.

Uw contactpersoon is Teus Eerbeek, e-mail excursie@midden-betuwe.groei.nl of telefoon 06-22593654.

Uiterste aanmelddata en alle verdere informatie kunt U vinden in ons Jaarprogramma.

 

Tenslotte

De vacature in het bestuur betekent een extra belasting voor de overige bestuursleden en zou snel moeten worden ingevuld. Als U denkt dat U een bijdrage kunt leveren door mee te besturen in een enthousiast team, aarzel niet en neem contact op met één van de bestuursleden.

Het bestuur hoopt dat U de Jaarvergadering zult kunnen bezoeken want ook uw mening is belangrijk en nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Op die wijze kunt U mede de koers van Groei & Bloei, afd. Midden-Betuwe bepalen!

 

 

Namens het bestuur,

Job van Hardeveld, secr.